خودم بودم که در حضور یکیشان درآمد ، گفت: "آدم تا خودش را نشناخته ، بنده است ، چون در بند جهل است؛ اما وقتی خودش را شناخت ، خدا شد ؛ چرا که خدایی به خود آیی است." سر همین حرف قرار بود تکفیرش هم بکنند.