بریده‌هایی از رمان مدرسه‌ای برای آبروریزی

نوشته ریچارد برینزلی شریدان

‌یک مرد خاله زنک همیشه قایل تحقیر است ما آدم‌ها غرور، حسادت، رقابت و هزار انگیزه‌ی دیگر برای خوار کردن همدیگر داریم اما مردی که تهمت و افترا بزند باید اول از مرد بودن خود دست بکشد و سپس رسوا کردن بقیه را آغاز کند. مدرسه‌ای برای آبروریزی ریچارد برینزلی شریدان