بریده‌هایی از رمان شازده کوچولو

نوشته آنتوان دو سنت اگزوپری