مهدی اعتمادی

مهدی اعتمادی

رجب‌علی اعتمادی

معروف به ر. اعتمادی
Rajabali E'atemadi