عاشقانه ها

عناوین مجموعه حاضر، تاثیرگذارترین رمان‌های عاشقانه‌، از نظر جمعی از کاربران توییتر هستند( لینک ) این مجموعه ممکن است در آینده به‌روزرسانی شود.

عاشقانه ها تعداد : ۲۴
۱ بر باد رفته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ پریچهر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳ بلندی‌های بادگیر (عشق هرگز نمی‌میرد و ادرینگ هاتیز)
۴ پیمان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۵ و حتی یک کلمه هم نگفت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶ در قند هندوانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷ من او
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۸ کنستانسیا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰ از عشق و شیاطین دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۱ مرگ در ونیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۱۲ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۳ نبودی اگر تو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۱/۱ از ۵
۱۴ زنبق دره
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۵ مثل آب برای شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۱۶ میرا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۷ پرنده خارزار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۸ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۹ دويدن در ميدان تاريك مين (نمايش‌نامه در 4 پرده)
۲۰ شرق بنفشه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ رنج‌های ورتر جوان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۲۴ خطای ستارگان بخت ما
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۲۴
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۲۴

کاربران لیست