عاشقانه ها

عناوین مجموعه حاضر، تاثیرگذارترین رمان‌های عاشقانه‌، از نظر جمعی از کاربران توییتر هستند( لینک ) این مجموعه ممکن است در آینده به‌روزرسانی شود.

عاشقانه ها تعداد : ۲۴
۱ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ بر باد رفته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ پریچهر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۵ بلندی‌های بادگیر (عشق هرگز نمی‌میرد و ادرینگ هاتیز)
۶ پیمان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۷ و حتی یک کلمه هم نگفت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸ کنستانسیا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹ در قند هندوانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۰ من او
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۱ رنج‌های ورتر جوان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۲ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۳ از عشق و شیاطین دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۴ مرگ در ونیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۵ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۶ نبودی اگر تو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۱/۱ از ۵
۱۷ زنبق دره
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۸ مثل آب برای شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۹ میرا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۰ پرنده خارزار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۲ دويدن در ميدان تاريك مين (نمايش‌نامه در 4 پرده)
۲۳ شرق بنفشه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۴ خطای ستارگان بخت ما
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۲۴
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۲۴

کاربران لیست