۱۰۰ رمان برگزیده سایت goodreads

Goodreads Top 100 Literary Novels of All Time

لیست صد رمان برتر سایت Goodreads. این لیست توسط رای‌گیری از کلیه کاربران سایت Goodreads انتخاب شده است. ممکن است برخی از عناوین رمان‌های این لیست در ناولر موجود نباشد.

۱۰۰ رمان برگزیده سایت goodreads تعداد : ۶۶
۱ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۵ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷ کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۸ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۰ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۱ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۲ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۱۳ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۴ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۵ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۶ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۷ جنگ و صلح 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ موبی‌دیک (نهنگ بحر)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۰ دن کیشوت
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ مسخ و داستان‌های دیگر به همراه پیام کافکا
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۲۲ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۳ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۴ در جبهه غرب خبری نیست
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۵ نام گل سرخ 2 (2جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۶ داغ ننگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ کاندید
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۹ دیوید کاپرفیلد
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۰ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۱ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۲ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۳۳ تس دوربرویل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۴ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۵ قلب شکارچی تنها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۶ همه چیز از هم می پاشد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۷ باری دیگر برایدزهد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۸ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۳۹ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۰ بیداری (خاطرات خون آشام 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۱ خدایگان کلودیوس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۳ میدل مارچ 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۴ بازار خودفروشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۴۵ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۶ آتش کم‌فروغ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۷ مردگان زرخرید (رعایای مرده)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۸ مدار راس‌السرطان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۹ چشم گربه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۰ مرگ سراغ اسقف اعظم می‌آید
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۵۱ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۲ خانه‌ای برای آقای بیسواس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۳ زیر کوه آتشفشان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۴ مرد دهم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۵۵ هدیه هومبولت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۶ ینگه دنیا 2 سال 1919
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۷ تونل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۸ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۹ طبل حلبی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۰ هزارتوهای بورخس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۱ کوه جادو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۶۲ سرگذشت تام جونز کودک سر راهی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۶۳ شاهین مالت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۴ گیلیاد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۶۵ فرار کن خرگوش
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۶ آرزوهای برباد رفته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۶۶
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۶۶

کاربران لیست