ویکرام ست

ویکرام ست

Vikram Seth
Calcutta (now Kolkata), West Bengal

ویکرام ست विक्रम सेठ ‏نویسنده، شاعر، سفرنامه نویس و نویبسنده کتاب‌های کودکان است.