رمان خارجی - فرانسه

قلعه مالویل

«این با ما نیست که بگوییم زنده خواهیم ماند یا خواهیم مرد. آدم برای این زنده است که به زندگی ادامه بدهد. زندگی مثل کار می‌ماند، پس بهتر اینکه آن را به انجام رساند، نه اینکه هر جا مشکل شد، نیمه‌کاره ولش کند.»

محمد قاضی
2500110159226
۵۶۸ صفحه
۱۲۶ مشاهده
۲ نقل قول
نسخه‌های دیگر
روبر مرل ۳ رمان Born in Tebessa located in ,what was then, the French colony of Algeria. Robert Merle and his family moved to France in 1918. Merle wrote in many styles and won the Prix Goncourt for his novel Week-end à Zuydcoote. He has also written a 13 book series of historical novels, Fortune de France. Recreating 16th and 17th century France through the eyes of a fictitious Protestant doctor turned spy, he went so far as to write it in the period's ...
دیگر رمان‌های روبر مرل
مرگ کسب و کار من است
مرگ کسب و کار من است این کتاب زندگی‌نامه یک جلاد مدرن است و چارچوب زمانی آن وقایع تاریخی مسلمی است که در نیمه اول قرن حاضر بر اروپا گذشته و سوای آنچه به صورت وقایع خانوادگی و برخوردهای شخصی قهرمان داستان عنوان شده هیچ چیز آن ساخته و پرداخته خیال‌بافی نیست.
مشاهده تمام رمان های روبر مرل
مجموعه‌ها