پسرک با صدای نکره‌اش غرید که "چرا نمی‌توانیم به تماشای دار زدن برویم؟"
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۰
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۰
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۰
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۰
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۰
Mehrdad
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۰
notation69
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۰۲