تصمیم گرفتم از آتنا بپرسم چرا هنگامی که خواستار جدایی شدم، آن قدر آرام عکس العمل نشان داد.
پاسخ داد: "برای اینکه در طول زندگی آموخته ام در سکوت رنج بکشم."
و تنها در آن هنگام بود که دست هایش را دورم حلقه کرد و تمام اشک هایی را که دوست داشت آن روز بریزد، بر آغوشم ریخت.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Elham
‫۵ سال قبل، یک شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۱۳