من از برداشتن گام هایی که در نقشه نیست می‌هراسم اما اگر علی رغم واهمه هایم آن گام‌ها را بردارم، زندگی بسیار جالب‌تری خواهم داشت.