زمان جنگ کسی احتیاج به ساعت نداشت. گرسنگی خیلی راحت گذشتِ زمان را از یادها می‌برد.
ترس بهتر از عقربه‌های ساعت گذشت ثانیه‌ها را اعلام می‌کند.
ترجمه پرویز شهدی