به وعده‌ها اعتماد نکن. جهان پر از وعده است: وعده ثروت، رستگاری ابدی، عشق مطلق. بعضی فکرمی کنند می‌توانند وعده هر چیزی را بدهند، دیگران هر وعده ای را که روزگار بهتری را برای آن‌ها تضمین کند، می‌پذیرند. این که چه طور، مشکل خودشان است. کسانی که وعده می‌دهند و وفا نمی‌کنند، به اختگی و ناتوانی می‌رسند؛ و همین بلا به سر آن هایی می‌آید که دلشان را به وعده‌ها خوش می‌کنند.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۸
Elham
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۳۵
hedgehog
‫۸ سال و ۲ ماه قبل، جمعه ۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۱۶