دایه: …
آری، آفرودیت آن است
که پایی در آسمان و دیگر پای بر دریای طوفان‌زای دارد
به هرجا که بنگری بازش می‌یابی
که این عالم جمله زاییده‌ی عشق است
دانه‌ی خویش به هرجا می‌پراکند
و آتش تمنا در جان خاکیان برمی‌افروزد
و ما جملگی میوه‌های آن دانه‌ایم که عشق‌اش نام نهاده‌اند
از نمایشنامه‌ی دوم: ایپولیتوس
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۳۱
Ali
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۲
kafebook
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۶
parastooo
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۵