آخرین فعالیت‌ها


 • ناطور دشت
  ستاره داد
 • راز فال ورق
  ستاره داد
 • ائوریپیدس (5 نمایش‌نامه)
  از ائوریپیدس (5 نمایش‌نامه) :

  دایه: … آری، آفرودیت آن است که پایی در آسمان و دیگر پای بر دریای طوفان‌زای دارد به هرجا که بنگری بازش می‌یابی که این عالم جمله زاییده‌ی عشق است دانه‌ی خویش به هرجا می‌پراکند و آتش تمنا در جان خاکیان برمی‌افروزد و ما جملگی میوه‌های آن دانه‌ایم که عشق‌اش نام نهاده‌اند از نمایشنامه‌ی دوم: ایپولیتوس (...)

 • ائوریپیدس (5 نمایش‌نامه)
  از ائوریپیدس (5 نمایش‌نامه) :

  پیام‌آور: … من اما از دیرباز در روزگار آدمی نظر می‌کردم و آنچه یافتم ظلمتی دامن‌گستر بود. و از آدمیان هر آن‌کس که بیشتر می‌داند و سخن به سنجیدگی می‌راند باری، بهایی بس گزاف‌تر می‌پردازد. آدمیزاد نیکبخت؟ هرگز مجو، مجو که نمی‌یابی. آری، به گردش روزگار آدمی را مکنت و مال شاید که بیش و کم فراز آید لیک آدمیزاد نیکبخت؟ هرگز. (...)

 • ائوریپیدس (5 نمایش‌نامه)
  از ائوریپیدس (5 نمایش‌نامه) :

  دایه: … وه چه سرکش و بی‌امان است خوی تبار شاهان از آن روی که همواره فرمان داده‌اند و هرگز فرمان نبرده‌اند. وه چه بیگانه‌اند با فراموشی و چشم‌پوشی. پس همان به که بیاموزی زیستن با همگنان را. راستی را که من خوشتر می‌بینم که عمر به آسایش و امان بگذرانم ور نه چه سود که پیرانه‌سر آوازه بر آسمان برآرم. آری، کلامی خوش‌تر از «میانه بودن» نیست که این کلام خود عین سلامت است. (...)