شاید با خود بگویید که ما تنها از چیزهایی اجتناب می‌کنیم که زیانی بر ما وارد آورد. اما در حقیقت انسان مغلوب آن چیزی می‌شود که به دست آورده است: بازرگان مغلوب مالی که کسب کرده است، نویسنده مغلوب تحسین‌ها و ستایش‌ها و عاشق؟
خودتان می‌دانید که عاشق با دیگر چیز‌ها متفاوت است این به خود او بستگی دارد و قلب پوشیده از برفش… در این لحظه، عبارت کافکا را همین جا فراموش می‌کنید؛ عبارتی نابود نشدنی در میان تمام عبارات. یکی دیگر از عبارات او که در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشته است و همین معنی را سردتر می‌رساند. این چنین است:
"در مبارزه‌ی میان خود و دنیا، از دنیا حمایت کن."
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال قبل، پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۶:۱۲
kafebook
‫۳ سال قبل، شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۸
holy.mary
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۷
damir
‫۳ سال قبل، دو شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۱۸
parastooo
‫۳ سال قبل، سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۰۵