گاه احساس میکنم ما دوتن دراتاقی دو در هستیم ودرهای اتاق روبه روی یکدیگر قرار دارند. هریک از ما دسته یکی از درها را به دست گرفته است. یکی از ما چشمکی می‌زند و آن دیگری بلافاصله خودش را پشت در قایم می‌کند. در این هنگام اولی ناچار است حرفی بزند. دومی فورا در را پشت سر خود می‌بندد تا دیگر دیده نشود اما او مطمئن است که در را دوباره باز خواهد، زیرا این اتاق جایی است که شاید نتوان از آن بیرون رفت. ای کاش اولی دقیقا مثل دومی نبود. ای کاش او به آرامی چنان به سامان دادن ومرتب کردن اتاق می‌پرداخت که گویی آن اتاق نیز اتاقی است مثل همه اتاق ها. اما به جای همهاینها او دقیقا همان کاری را می‌کند که دیگری در پشت در خود می‌کند. حتی گاه پیش می‌آید که هردو پشت درهایشان هستند و اتاق زیبا خالی است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۱:۱۶
hedgehog
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۳۰
damir
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، دو شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۲۲:۵۲
Rock
‫۳ سال قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۳۸