_ عزیزم خطر بزرگی ما را تهدید می‌کند.
زن گفت:
_ این یعنی این که تو مرا دوست نداری.
_ اما تو می‌دانی که چقدر دوستت دارم.
_ وقتی از روی عقل حرف می‌زنی یعنی که دیگر مرا دوست نداری.