تجربه‌ی آلدو از زمان. نسخه‌ی او از "گذشته" ، "حال" و "آینده" این است: "خاطره‌ی درد" ، "درد" و "انتظار درد"