این نکته یکی از اسرار بزرگ است ، رازی است که در سراسر جهان فرمانروایان را بیچاره کرده و آن ، این است که از خودشان می‌پرسند "مردم از کجا می‌دانند؟!"