هر استبدادی ناشی از دو چیز است؛ یکی رابطه ارگانیک استبداد با یک قدرت مسلط خارجی، یکی هم فرهنگ داخلی مردم که این یکی از همه مهم‌تر است، چون هیچ ملتی را نمی‌شود با زور و جنگ تغییر داد، اول خودشان باید تغییر کنند.