حاکم اسپانیا جامعه ای با رهبریِ خودکامه و ظالم ساخته بود که هر تخطی و هر انحرافی را در آن خیانت تلقی می‌کرد. چنین دولت‌هایی را پیش‌تر هم دیده بودم. شهروندانشان همیشه شبیه به هم هستند. خسته. نگاه‌های بی‌حوصله و محتاط. در نبردِ مداوم با هراسی خفه‌کننده.
هنر در چنین اوضاعی رنج می‌بیند و در اسپانیا هم رنح دید. مردم از بیان نظراتشان می‌ترسیدند. می‌ترسیدند طورِ خاصی بنویسند یا برقصند. شاعرها در زندان بودند. موسیقی محلی قدغن بود. برنامه‌های متنوعِ موسیقی در رادیو جای خود را به آشپزی سنتی اسپانیا داده بود.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۰۵
atena1987
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۰