رویاها همانطور که می‌دانید چیزهای خیلی عجیبی هستند قسمت هایی از آن‌ها با وضوحی مخوف و با جزییاتی به دقت پرداخت شده مثل جواهرات اند و قسمتهایی از آنها را می‌توان چهار نعل تاخت وبدون توجه به آنها از زمان و مکان عبور کرد. به نظر می‌رسد که رویاها نه با دلیل و منطق بلکه با میل و احساس تحریک می‌شوند ، نه با مغز بلکه با قلب.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
hedgehog
‫۶ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۵۶
Reyhaneh8
‫۲ سال و ۸ ماه قبل، شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۱:۵۲