"کلیسا متعلق به کشیش‌‌ها است و کشیش‌‌ها فاسدند. این کشیش‌‌های شما دارند زندگی را از روسیه می‌مکند و به بیرون می‌ریزند. بدون آنها تزار چطور می‌تواند رعیت‌‌ها را در قید زندگی فلاکت‌بارشان نگه دارد؟"