حال میفهمد که تمام این بیست و هفت سال هر چه که بود، تمام عشق و نفرتها، تمام خاطراتش، خوشیها و درد و رنجهایش، همه تلاشهایش، همه و همه فقط یک چیز بودند: رویا! رویاهایی که در ذهن خود پرورانده بود، رویای رسیدن به مقام انسانی متعال.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۲
holy.mary
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Parviz
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۸
hedgehog
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۱
Benito
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
Aslan
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۵
Marzie_
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
Roseal
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۵
Homyoun_sepehri
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Aren_khalili
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Sina_raufi
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۷
Booker
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
Siamakseidi
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵
Fateme_navabi
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۰
Vahid_ma
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۲
Amiir
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۴
Narges_momeni
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۰
Homarad
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
Mina_movahedi
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۵
Sara_eoeo
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۴