حال میفهمد که تمام این بیست و هفت سال هر چه که بود، تمام عشق و نفرتها، تمام خاطراتش، خوشیها و درد و رنجهایش، همه تلاشهایش، همه و همه فقط یک چیز بودند: رویا! رویاهایی که در ذهن خود پرورانده بود، رویای رسیدن به مقام انسانی متعال.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۲
holy.mary
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Parviz
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۸
hedgehog
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۱
Benito
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
Aslan
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۵
Marzie_
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
Roseal
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۵
Homyoun_sepehri
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Aren_khalili
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Sina_raufi
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۷
Booker
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
Siamakseidi
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵
Fateme_navabi
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۰
Vahid_ma
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۲
Amiir
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۴
Narges_momeni
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۰
Homarad
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
Mina_movahedi
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۵
Sara_eoeo
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۴