حال میفهمد که تمام این بیست و هفت سال هر چه که بود، تمام عشق و نفرتها، تمام خاطراتش، خوشیها و درد و رنجهایش، همه تلاشهایش، همه و همه فقط یک چیز بودند: رویا! رویاهایی که در ذهن خود پرورانده بود، رویای رسیدن به مقام انسانی متعال.
۲۰ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۲
holy.mary
‫۴ سال قبل، دو شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۱
Parviz
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۲۸
hedgehog
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۴۱
Benito
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۵
Aslan
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۰۵
Marzie_
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۱
Roseal
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۱۵
Homyoun_sepehri
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۲۴
Aren_khalili
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۰
Sina_raufi
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۳۷
Booker
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۱
Siamakseidi
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۴۵
Fateme_navabi
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۰:۵۰
Vahid_ma
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۲
Amiir
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۰۴
Narges_momeni
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۰
Homarad
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۳۷
Mina_movahedi
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۳۵
Sara_eoeo
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۲۴