سرتاسر دنیا، پسران تمام طرفهای درگیر بر سر چیزی جان میدادند که به آنها گفته شده بود وطنشان است و به نظر نمیرسید برای کسی مهم باشد، دست کم برای خود این پسرانی که جان جوانشان را از کف میدادند.
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
holy.mary
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۴
Youhan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵
RendeAlamsooz
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۵۹
Blackswan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۱
Ali
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۵۳
Marcous
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۵۶
Roshaanaak
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۲۲