یوساریان با خونسردی گفت: "اونا می‌خوان منو بکشن."
کلوینگر فریاد زد: "هیشکی نمی‌خواد تو رو بکشه."
یوساریان پرسید: "پس چرا به طرفم تیراندزی می‌کنن؟ اونا می‌خوان همه رو بکشن."
"خب چه فرقی می‌کنه؟"
می‌خواست بداند "اونا کی‌ان؟ فکر می‌کنی مشخصا کی می‌خواد تو رو بکشه؟"
یورسایان بهش گفت: "تک‌تک شون."
"تک‌تک کی ها؟"
"فکر می‌کنی تک‌تک کی‌ها؟"
"هیچ تصوری ندارم."
"پس از کجا می‌دونی که می‌خوان منو بکشن؟"
۸ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahsa_ch
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۰
Booker
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۲
Roshaanak
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۳۸
Azardokht
‫۴ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۱۳
hedgehog
‫۴ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۴
Mirhadi
‫۴ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۰۳
Ali
‫۴ سال قبل، جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۱
docharane
‫۴ سال قبل، شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۳