برا فراموش نکردنش خیلی سعی کردم ولی خب قبول کنین که هرچه‌قدر هم کسی رو دوست داشته باشین اگه برا مدت طولانی نبینیش چهره‌اش از یادتون می‌ره.