فکری که پَخت باشد و بی‌دقت، زبانِ پَختِ ولنگار می‌سازد. بعد، با یک چنین زبان، هم پَخت می‌سازد هم نارسا و ولنگار. در یک چنین زبانِ بی‌دقت، فکر دقیق و تیز در نمی‌آید. این آن را رواج می‌دهد و آن این را. وقتی هم که زندگی، که زیربنای اساسی است، نیرویی برای ایست این سرنگونی و لغزش نپروراند و خود در تباهی عادت، و زیر زور و سنت، و منقاد مستبد تنگ‌دیده باشد و بیمار باشد از کهولت و بی‌کوششی، جایی برای نثر و قصه که سهل است، جایی برای هیچ چیز، هیچ نمی‌ماند. چیزی که چیزکی باشد، حالا هی بگو که وارث شکوه و حشمت و غنا هستی. نیستی. حتی در تقلید و در دلقکیش هم لنگی.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Elham
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۰۹
Mahkame
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۱۰
Ali
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۴۴
TheSaba
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۲۲