پیچیده‌ترین ماجرای جهان،خود جهان است. این نه مغلطه که حقیقتی نمودار و پیوسته در کل و جزء اوست. همچو ژرفترین و ساده‌ترین احساسات که ممزوج ،درهم و باهم‌اند. ایجادگر چنین شگفتی‌ای،خود نهایت اسرار است؛همو که پیچیدگی‌های حقیقت را پدیدار کرده و از عالم،ژرف‌تر و بر آن مسلط است. راهی بدو یافتن،سخت دشوار…
تنها حسی از هرم حضورش در همه‌جا،پراکنده و متراکم شده است. زیرا خداوند از جهان،کهن‌تر و نوتر،پیچیده‌تر و ساده‌تر است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۴۷
Dorin
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۱۹
ammi1378
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۷
Ali
‫۱ سال و ۴ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۱۳