موج زدن به این نکته اشاره میکند که هر یک از ما ، غالباً بدون قصد یا دانسته ، دوایر متحدالمرکزی از تأثیر ایجاد میکنیم که شاید سالها یا حتی نسلها بر دیگران اثر بگذارد. یعنی تأثیری که بر دیگری می‌گذاریم به نوبت خود به یکی دیگر منتقل می‌شود، درست مانند موجهای دایره واری که بر سطح آب استخر می‌افتد تا آنجا که دیگر دیده نشود اما در سطح ریزپردازنده ای ادامه یابد…
موج زدن چنانکه من به کارش می‌برم ، به جای فنا ناپذیری بر جا گذاشتن چیزی است از تجربه ی زندگی خود ، خصلتی ، پاره ای از خرد ، رهنمود ، فضیلت ، تسکینی به دیگران ،چه شناخته باشد چه ناشناخته.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mobina_fxr
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۱
parham-nasa
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۰۳
Elham
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۵۲
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۱