"این تنها فرمول است؛ این‌که یک آلوده باید تا تهِ خط برود. وقتی یکی بخواهد از گروه بزند بیرون، همه‌ی گرگها برای دریدنش به صف می‌شوند."
تاریکی معلق روز
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۷ ماه قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۲
Elham
‫۷ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶
Ali
‫۷ ماه قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۶
Elham61
‫۶ ماه قبل، پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۸