"این تنها فرمول است؛ این‌که یک آلوده باید تا تهِ خط برود. وقتی یکی بخواهد از گروه بزند بیرون، همه‌ی گرگها برای دریدنش به صف می‌شوند."
تاریکی معلق روز
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mahkame
‫۱۳ روز قبل، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۱۲
Elham
‫۱۱ روز قبل، دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۱۶
Ali
‫۹ روز قبل، چهار شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۱۶