و مرگ مانند حرکتی بود که مسافر تشنه‌لبی را که بیهوده می‌کوشد عطشش را رفع‌کند، از آب محروم‌می‌کرد؛ اما برای دیگران حرکت محتوم و لطیفی است که هم محو و هم انکار می‌کند، همچنان که به حق‌شناسی و طغیان به یکسان لبخند می‌زند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Ali
‫۱ ماه قبل، جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۳