بله، من می‌توانم دو چهره داشته باشم، اما نمی‌توانم هر دو چهره را در آن واحد داشته باشم!