arghavan_8110

arghavan_8110

بقول براهنی؛ منی که دست ندارم چگونه کف بزنم؟!

آخرین فعالیت‌ها


 • مرگ نور
  از مرگ نور :

  18ژوئیه 1978 هر یک از ما آهنگ رنج کشیدن خودش را دارد. (...)

 • شب‌های روشن
  از شب‌های روشن :

  آدم رویایی خاکستر رویاهای گذشته اش را بی خودی پس می‌زند ، به این امید که در میانشان حداقل جرقهء کوچکی پیدا کرده و فوتش کند تا دوباره جان بگیرند. تا این آتش احیا شده قلب سرمازدهء او را گرم کند و همهء آنهایی که برایش عزیز بودند ، برگردند (...)

 • سمفونی مردگان
  از سمفونی مردگان :

  گفت: سرم بازار مسگرهاست. دستش را روی سینه اش گذاشت گفت: چیزی اینجا مانده ، درست اینجایم ایستاده که هی حالم را خرابتر میکند. (...)