لنی نمی‌فهمید که چطور هنوز ممکن است کسی بتواند درباره سیاست حرف بزند. مگر نه اینکه سیاست همه اش کار دیوانه هاست و فرانکشتاین‌ها در هر گوشه و کنار کمین نشسته اند؟