"کار اصلی دنیا در غیاب حکومت‌ها می‌گذرد. در حضور حکومت ، کار دنیا معوق می‌ماند. هر مشکلی از مشکلات بشری اگر به کدخدامنشی حل نشد و به پادر میانی حکومت کشید، زمینه کینه میشود برای نسلهای بعدی."