بریده‌هایی از رمان مرسیه و کامیه

نوشته ساموئل بکت