بریده‌هایی از رمان اولین تماس تلفنی از بهشت

نوشته میچ آلبوم