باربارا کارتلند

باربارا کارتلند

Barbara Cartland
Birmingham

باربارا کارتلند مادر بزرگ شاهزداه خانم دایانا از 21 سالگی قلم را برای نویسندگی به روی کاغذ گذاشت. او تاکنون 600 جلد رمان نوشته که هیچ نویسنده ای تا به حال موفق به چنین رکوردی نشده است. همه ی این کتاب ها به بیش از سی وپنج زبان مختلف زنده دنیا ترجمه شده اند ومی توان گفت که بیش از 500 میلیون جلد کتاب از او در دنیا به فروش رسیده است.بدون شک او به عنوان ملکه ی رمان نویس دنیا شناخته شده است وراز موفقیت او در این است که قلب خوانندگان خودرا هدف می گیرد.