خداوندِ خدا، پیش از آنکه انسان را بیافریند، عشق را آفرید؛ چرا که می‌دانست انسان بدون عشق، دردِ روح را ادراک نخواهد کرد، و بدونِ دردِ روح، بخشی از خداوندِ خدا را در خویشتنِ خویش نخواهد داشت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
setareye7aseman
‫۵ سال و ۱۱ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۸
bilijacks
‫۵ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۱۷
D Sez
‫۵ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۱۶:۱۶
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۵۴