خداوندِ خدا، پیش از آنکه انسان را بیافریند، عشق را آفرید؛ چرا که می‌دانست انسان بدون عشق، دردِ روح را ادراک نخواهد کرد، و بدونِ دردِ روح، بخشی از خداوندِ خدا را در خویشتنِ خویش نخواهد داشت.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
setareye7aseman
‫۱۰ سال و ۱۰ ماه قبل، سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۸
bilijacks
‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۲:۴۷
D Sez
‫۱۰ سال قبل، یک شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳، ساعت ۰۴:۴۶
zahralabbafan
‫۹ سال قبل، شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۲۴