آنچه در قضیه ی هانیش بیشتر از همه به خاطرش حسرت می‌خورد، از دست رفتن توهماتش بود. هفته‌های متمادی هانیش در او توهم عزت و احترام و آینده ی پر آوازه و ثروت زودهنگام را پرورده بود. هفته‌های متمادی سر در ابرها داشت و هرگز حتا یک بار هم که شده پا بر زمین سرد واقعیت نگذاشته بود. همان فریب مایه ی حسرتش شده بود. هرگز هانیش را به این خاطر که با سرهم کردن دروغی مسخره او را به اوج احساس خوشبختی رسانده بود، نمی‌بخشید.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۸ سال و ۴ ماه قبل، سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۴۴
Novler
‫۸ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۳