اگر قوانین کوچک را رعایت کنی، می‌توانی قوانین بزرگ را بشکنی.