مدتی بیش از حد طولانی انسان بوده ام،
دیگر تحملش نمی‌کنم،
دیگر امتحانش نمی‌کنم.