انسانی که خود را از قید و بند خون و خاک رها نکرده، انسان کاملی نیست و توانایی عشق و خردورزی ندارد؛ نمی‌تواند واقعیت انسانی خود و اطرافیانش را تجربه کند‌.