مردم خوششان نمی‌آید که تسخیر بشوند. مردم آزاده جنگ را شروع نمی‌کنند اما همین که شروع شد در ضمن شکست هم به جنگ ادامه می‌دهند.