هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. سقراط خود گفت: "یک‌چیز را خوب می‌دانم، و آن این است که هیچ نمی‌دانم." این گفته را به خاطر بسپار، چون، حتی در بین فلاسفه، اعترافی‌ست بسیار نادر.