این تصور که اعضای یک گروه زبانی به صرف استفاده از یک زبان و ادبیات مشترک هم زبان تلقی میشوند توهمی بیش نیست! به تعداد انسان‌های زنده زیان وجود دارد و هیچ دو انسانی در دنیا وجود ندارد که به یک زبان واحد سخن بگویند.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۲
Ali
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۲:۲۳
holy.mary
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۳۸
Andre
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۰
Riahi_Parvin
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۴۹
Mary_magdolen
‫۱ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۵۵