سر عقد سبیل نداشتم. نشستم جلو آینه‌ی توالت و گفتم "با اجازه بابا حسن و بقیه بزرگ‌ترها بعله." چهار دست و پات نعله! بابا می‌گوید "تو خیلی خری ضیا." وقتی ناراحت می‌شوم، می‌گوید "خر یعنی بزرگ." می‌گویم "خِر یعنی بزرگ. خَر یعنی الاغ." می‌گوید برای یه اَ و اُ ببین چه الم شنگه ای راه انداخته توله سگ. خوبه اسمشو گذاشتیم ضیا. اگه مثل بقیه‌ی باباننه‌ها اسمِ حیوون میوون رو بچه‌مون می‌ذاشتیم چی‌کار می‌کرد؟"
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۴۹
parham-nasa
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۴
Mahkame
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۰۸
Mobina_fxr
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۱۱
negin_501
‫۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۶
amirmohaamadvafsi
‫۱۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۵۸
holy.mary
‫۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۰۳:۱۸