سر عقد سبیل نداشتم. نشستم جلو آینه‌ی توالت و گفتم "با اجازه بابا حسن و بقیه بزرگ‌ترها بعله." چهار دست و پات نعله! بابا می‌گوید "تو خیلی خری ضیا." وقتی ناراحت می‌شوم، می‌گوید "خر یعنی بزرگ." می‌گویم "خِر یعنی بزرگ. خَر یعنی الاغ." می‌گوید برای یه اَ و اُ ببین چه الم شنگه ای راه انداخته توله سگ. خوبه اسمشو گذاشتیم ضیا. اگه مثل بقیه‌ی باباننه‌ها اسمِ حیوون میوون رو بچه‌مون می‌ذاشتیم چی‌کار می‌کرد؟"
۷ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۷:۱۹
parham-nasa
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، چهار شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۲۰:۴۴
Mahkame
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۳۸
Mobina_fxr
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۴۱
negin_501
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۵۶
amirmohaamadvafsi
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۰۹:۲۸
holy.mary
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۴۸