زرتشت بودن یعنی به جای پا، داشتن خدایانی که کوهستان را درمی‌نوردند و به آسمان سر می‌کشند؛ به جای زانو، داشتن منجنیق و تبدیل شدن بقیه‌ی بدن به گلوله؛ به جای شکم، داشتن طبل جنگ؛ یعنی داشتن قلبی که برای پیروزی می‌کوبد و سری مالامال از نشاطی نیرومند که نیرویی فرابشری برای تاب آوردنش نیاز است؛ یعنی ترک زمین برای از نزدیک گفت و گو کردن با خورشید.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۰۷
parham-nasa
‫۵ ماه قبل، جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۲۲:۱۹
hedgehog
‫۵ ماه قبل، شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۵۸
Mahkame
‫۵ ماه قبل، یک شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۰:۳۷